Sök

Vad är HRV?

Vad är HRV och hur funkar det? Läs nedan om HRV forskning och vetenskaplig ramverk runt HRV Träningen. Se även text för vanligt förekommande frågor och svar. Ring oss på 021-120573 för kostnadsfri rådgivning.

Kontakt

 

HRV biofeedback:
Hur och varför funkar det?

Paul M. Lehrer1* and Richard Gevirtz2 1 Department of Psychiatry, Rutgers – RobertWood Johnson Medical School, Piscataway, NJ, USA 2 California School of Professional Psychology, Alliant University, San Diego, CA, USA

Heart rate variability, HRV, är en term inom kardiologin för det normala tillståndet att två hjärtslag efter varandra aldrig riktigt exakt är identiska, utan skiljer sig åt i kraft, tid och längd. HRV är normalt, till skillnad från arytmier där variationen mellan pulsslagen är uppenbart avvikande och är ett patologiskt tillstånd.

Under de senaste åren har det varit väsentligt stöd för hjärtfrekvensvariation biofeedback (HRVB) för olika sjukdomar och prestationsförbättring (Gevirtz, 2013). Världsledande HRV biofeedbackforskare med omfattande stöd genom kontrollerade studier, berättar om viktiga problemområden som Astma, COPD, IBS, återkommande buksmärta, fibromyalgi, hjärtrehabilitering, hypertoni, kronisk muskelsmärta, graviditetsinducerad hypertoni, depression, ångest, PTSD, sömnlöshet och prestationsområden mm. Läs mer i nedan artikel om hur och varför HRV Biofeedback funkar?

Några principer som HRV Träning utgår ifrån:

• Autonoma Nervsystemet (ANS) har en viktig roll i upprätthållandet av fysiologiska funktioner i vår kropp såsom att anpassa det kardiovaskulära systemet till en uppgift eller beteende.
• Stress är en del av vår normala vardag. Ur ett fysiologiskt perspektiv kan stress benämnas som ökad sympatisk aktivitet och minskad parasympatisk aktivitet i ANS.
• Återhämtnings perioder som till exempel sömn, behövs regelbundet för att fylla på kroppens fysiologiska och psykologiska resurser. Återhämtning uppstår när fysiologisk upphetsning (sympatisk aktivitet) minskar och parasympatisk aktivitet ökar.
• HRV (Hjärt Frekvens Variabilitet) är nära associerat till aktivitet i ANS och kan användas för att beskriva fysiologisk stress och återhämtning.
• Det finns flera metoder för att korrekt och enhetligt analysera HRV utifrån ett stress- och återhämtningsperspektiv. Dessa metoder finns tydligt beskrivna och definierade enligt internationella riktlinjer för hur HRV-data kan samlas, beräknas och analyseras (Task Force of the European Society of Cardiology and the North American Society of Pacing and Electrophysiology, 1996). Inom HRV Träning följs dessa riktlinjer. HRV kan användas för att utforska, utveckla och följa upp välmående och hälsa.

HRV Träning syftar till att utveckla klientens/patientens förmåga att hantera stress

HRV Träning ska betraktas som ett pedagogiskt instrument, som under handledning av en utbildad handledare, speglar aktiviteten i ANS (autonoma nervsystem). Andningsövningar som hjälper klienten/patienten att utvecklar sin förmåga till RSA (Respiratory Sinus Arrythmia – andningsrelaterad sinusarrytmi) där andningen effektivt påverkar påslag i ANS önskvärt. HRV Träningen består av andning & fokuseringsövningar tillsammans med HRV biofeedback för att återskapa balans eller önskvärd aktivitet i ANS. HRV-biofeedback används för att framkalla eller forma psykofysiologiska svarsmekanismer för att återskapa balansen i ANS.

Heart Rate Variability (HRV) betraktas som en viktig markör för neurala samband mellan hjärnan, kroppen, stress och generell hälsa (Beauchaine, 2001; Berntson et al., 1997; Thayer, Åhs. Fredrikson, Sollers, & Wagner, 2012). HRV-biofeedback används i HRV-träning för att framkalla eller forma psykofysiologiska svarsmekanismer. Med hjälp av en pulsgivare samlar ett program in pulsdata och översätter den till grafisk information om aktivitet och samverkan i parasympatiska- och sympatiska nervsystemet, vilken visas på datorskärm, läsplatta eller mobiltelefon.

Själva träningen i sig kan beskrivas som en form av operant betingning.

När den önskade svarsmekanismen uppstår (till exempel en gradvis sänkning av hjärtrytmen), syns detta direkt genom att vågformen (HRV-mönstret) ändrar form. Till exempel kan klienten/patienten få instruktioner i hur hen tränar sig i att framkalla ökad aktivitet i PNS (parasympatiska nervsystemet) genom kontrollerad andning i syfte att reducera påslag i SNS (sympatiska nervsystemet), vilket associeras med exempelvis stress, prestationsångest och panikattacker. Genom tydliga instruktioner kan klienten/patienten lära sig känna igen hur det känns när exempelvis andningen skapar önskad effekt, genom att betrakta HRV-mönstrets form medan hen tränar till exempel andning. På samma sätt kan klienten/patienten utforska, tillsammans med en erfaren handledare(HRV-Tränare), hur HRV mönstret påverkas när spänningsläget ökar och SNS får en oönskad dominans. Även avslappnat tillstånd kan utforskas och när påslaget i PNS når en icke optimal dominans.

HRV-biofeedback används som ett pedagogiskt instrument

För att först manifestera önskade psykofysiologiska svarsmekanismer, för att senare framkallas strax före, under eller efter stressande situationer där klienten/patienten behöver dem (Carlstedt, 2013; Lewis, Hourani, Tueller, Kizakevich, Bryant, Weimer & Strange, 2015; Weltman, Lamon, Freedy & Chartrand, 2014). Handledarens attityd är viktig under alla former av HRV-träning och bör utgå från gängse normer inom modern beteendeterapi i form utav att medvetandegöra, acceptera och förändra. HRV Biofeedback är ett utmärkt sätt att övertyga individer med låg tilltro till sinnets förmåga att påverka kroppen, motorstyrning och stressnivå, eftersom återkopplingen är självgenererad och uppenbar på en dataskärm, eller i form av visuell- och ljudåterkoppling (Carlstedt, 2013).

Val av HRV biofeedback produkter

Vi har valt att använda produkter för både lång- och korttidsupptagning av HRV. För långtidsupptagning (1-6 dygn) använder vi EKG-utrustning, en produkt som finns tillgänglig för våra interna HRV-Tränare, men som även kommer att bli tillgänglig för externa HRV-Tränare under 2017. För korttids-upptagning (momentan träning) används produkterna emwave PRO, emwave2 och Inner Balance eftersom klienterna upplever dem som enkla och användarvänliga att handskas med själv, medan produkterna ger tillräckligt med data som bland annat kan användas för att avläsa RSA (Respiratory Sinus Arrythmia). Samtliga produkter är fältorienterade, mobila enheter för HRV-upptagning.

Kan HRV träning påverka blodtrycket?

Enligt Vårdguiden(2017) har idag var 3:e vuxen person i Sverige högt blodtryck. Många personer har högt blodtryck utan att veta om det. Högt blodtryck ökar t.ex. risken för hjärtkärlsjukdomar och diabetes. Vanliga symtom kan vara trötthet och huvudvärk. Den vanligaste formen av högt blodtryck är essentiellt eller primärt högt blodtryck. Det betyder att man inte finner någon känd orsak till varför blodtrycket är förhöjt. Den andra formen av högt blodtryck kallas sekundärt högt blodtryck och där har läkarna lyckats fastställa orsaken som t.ex. vid hög medicinering som påverkar blodtrycket(Vårdguiden, 2017).

När vi refererar till högt blodtryck i samband med HRV-träning, menar vi i första hand essentiellt(primärt) högt blodtryck.HRV träning kan i detta fall ses som ett egenvårdsprogram att kombinera med övriga livsstilsförändringar som kost och motion. HRV-träning ersätter inte ordinerad medicinsk behandling av läkare och om du är osäker – konsultera din läkare.

Blodtrycket rör sig upp och ner hela tiden. Ibland när vi pratar om högt och lågt blodtryck, kan det låta som om blodtrycket håller någon sorts konstant nivå. Men i verkligheten har blodtrycket en rytm som den rör sig i. Trycket ökar och sänks utifrån behovet av blodtillförsel och transporterandet av biokemiska substanser i blodomloppet, ut till kroppens alla delar. När man mäter blodtrycket, är det vanligaste att man räknar ut ett övertryck och ett undertryck. Blodet pumpas ut i kärlen med ungefär 60 till 70 hjärtslag per minut när kroppen är i vila. Blodtrycket är som högst just när hjärtat drar ihop sig. Det kallas övertrycket, eller det systoliska blodtrycket. När hjärtat slappnar av och vilar mellan sammandragningarna, sjunker blodtrycket till sin lägsta nivå som kallas undertrycket, eller det diastoliska blodtrycket(Vårdguiden, 2017).

HRV Träning ska ses som ett pedagogiskt verktyg som inte ersätter medicinsk behandling av högt/lågt blodtryck. Genom andning och mentalt fokus kan du påverka ditt ANS(Lehrer et al. 2002; MacKinnon et al. 2013). Genom att lära sig aktivera den parasympatiska delen av det autonoma nervsystemet, kan blodtrycket sänkas(Terathongkum, 2004; Berntson et al., 1993). Med HRV-träning, där biofeedback hjälper till att förtydliga resultaten, kan blodtrycket följa andningstakten(Vaschillo et al 2006; Herbs, 1994). Genom att öka det parasympatiska påslaget kan blodtrycket efterhand sjunka. Resultat i en studie med två kontrollgrupper, indikerar att tekniker för emotionell självreglering genom avsiktlig generering av positiva känslor – underlättar självreglering. Vidare visar resultaten att emotionell självreglering är en effektiv metod för att sänka blodtrycket och bör betraktas som en enkel och effektiv metod som med lätthet kan läras ut till patienterna i syfte att användas i stressade situationer. Särskilt lämpligt för hypertonipatienter som kan identifiera sina reaktioner till stress och de utlösande faktorerna (Alabdulgader, 2012).

SUMMERING

Variabilitet i hjärtrytmen ger ett icke-invasivt fönster in i människans autonoma nervsystem och dess aktivitet. HRV kan använda för att utforska och definiera olika tillstånd. HRV Träning använder upptagning av HRV över både flera dygn och direkt i stunden. Långtidsupptagningen ger en bra översikt av hur sympatisk och parasympatisk aktivitet tar sig uttryck i individens vardag. Långtidsupptagningen ger ett bra diskussionsunderlag för att upptäcka både individuell stress och återhämtning som kan kopplas till livsstilsrelaterade beteenden och miljöpåverkan.

HRV Träningens vardagsenkla andning & fokuseringsövningar som ofta visar direkta psykofysiologiska effekter med HRV biofeedback möjliggör metoden som bra komplement till övrig etablerade metoder inom Svensk friskvård inom flera områden. HRV Träning baserar sig på att forma en digital, fysiologisk och psykologisk bild av individens vardag. Genom att analysera hjärtrytmens mönster och variabilitet, kalkyleras aktiviteten i ANS, syre konsumtion, andningstakt och träningsrelaterade variabler. Resultaten av analysen presenteras i ett samtal med en utbildad HRV-Tränare, som använder resultaten som utgångspunkt för kartläggning av individens behov av återhämtning och prestationsförmåga.

Under samtalen används sedan korttids HRV, i form av HRV-biofeeback som ett pedagogiskt verktyg för att träna upp effektiva copingtekniker som fungerar i individens vardag. HRV både som mätmetod och pedagogiskt hjälpmedel ger både HRV-Tränaren och individen värdefull kunskap om stress, återhämtning, fysisk aktivitet och beteendemönster som stödjer livsstilsförändring, hälsa och välmående.

Genom de vardagsenkla övningarna med direkta HRV biofeedback kan HRV Träningen ses som möjlighet till ökade psykofysiologiska effekter för klienten/patienten. Metoder som stärker individen genom autonom balans där HRV biofeedbackens direkta återkoppling ses som medvetandegörande och motivationshöjande insats. HRV Träning Sverige har genom åren upplevt goda effekter där HRV Träningen används som komplement inom Beteende terapi till exempel ACT, Mindfulness, MediYoga med flera bra metoder inom Svensk Friskvård.

Läs mer om HRV forskning och HRV Träning teoretiska ramverk. Se nedan…

Ladda ner mer info

Effects of brief mindfulness-based cognitive behavioural therapy on health-related quality of life and sense of coherence in atrial fibrillation patients RCT studie med relativt stor testgrupp, där HRV Träning kopplat till livskvalitet hos patienter med förmaksflimmer och deras anhöriga. Vi har fått MYCKET fina resultat. Jenny Nilsson från HRV Träning Sverige har utbildat, handlett och säkerställt att forskningsgruppen (Emma, Dan, Helena och Patric) haft ett enkelt upplägg där vi kombinerat ett KBT-inspirerat utbildningsupplägg med HRV biofeedback. Författarna beskriver HRV Träning som”HeartMath programme” vilket främst syftar till HeartMath som leverantör av HRV-biofeedback som användes i programmet..
Heartratevariability biofeedback: How and why does it work? PaulM.Lehrer Hur och varför fungerar HRV Träning? (PaulM.Lehrer - världsledande HRV biofeedback)
HRV Träning - teoretiskt ramverk HRV Träning syftar till att utveckla klientens/patientens förmåga att hantera stress. HRV Träning ska betraktas som ett pedagogiskt instrument, som under handledning av en utbildad handledare, speglar aktiviteten i ANS (autonoma nervsystem). Andningsövningar som hjälper klienten/patienten att utvecklar sin förmåga till RSA (Respiratory Sinus Arrythmia – andningsrelaterad sinusarrytmi) där andningen effektivt påverkar påslag i ANS önskvärt. HRV Träningen består av andning & fokuseringsövningar tillsammans med HRV biofeedback för att återskapa balans eller önskvärd aktivitet i ANS. HRV-biofeedback används för att framkalla eller forma psykofysiologiska svarsmekanismer för att återskapa balansen i ANS.

Nyhetsbrev

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev så har du alltid koll på det senaste inom HRV Träning.

Kontakt

+46(0)21-12 05 73

info@hrvtraning.se

Om du vill kan vi ta kontakt med dig. Skriv in ditt telefonnummer eller mail nedan så hör vi av oss så fort vi kan.